o projekcie

Projekt “Bądź aktywny.” skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego;
 • wiek 18-64 lata;
 • posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności;
 • posiadające status osoby bezrobotnej.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej 60 niepełnosprawnych bezrobotnych w wieku 18-64 z terenu województwa wielkopolskiego do dnia 30.04.2018 r.

 

ETAPY WSPARCIA:

 • staże zawodowe z wynagrodzeniem;
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • indywidualne wsparciem psychologiczne;
 • szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie;
 • indywidualne spotkania z Case Managerem.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (31%) (17/10K/7M).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (35%) (19/12K/7M).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek) (22%) (12/8K/4M).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (90%) (54/33K/21M).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE GWARANTUJE:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,55 zł brutto brutto/osoba.
 • Stypendium stażowe – 2000,00 zł brutto brutto/osoba/miesiąc.
 • Materiały dydaktyczne podczas kursu zawodowego.
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający nabyte kompetencje ze szkoleń zawodowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Badania profilaktyczne przed stażem.

 

Wartość Projektu: 1 620 240,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 525 240,00 zł